Kompetencje kluczowe – Podstawy kompetencji kluczowych

Kompetencje kluczowe 

  Zgodnie z Zaleceniem Rady UE z dnia 22 maja 2018 r. w sprawie kompetencji   kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie (2018/C 189/01) wyróżniono 8 kompetencji kluczowych:

 1. Kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji
 2. Kompetencje w zakresie wielojęzyczności.
 3. Kompetencje matematyczne oraz kompetencje w zakresie nauk przyrodniczych,    technologii i inżynierii.
 4. Kompetencje cyfrowe.
 5. Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się.
 6. Kompetencje obywatelskie.
 7. Kompetencje w zakresie przedsiębiorczości.
 8. Kompetencje w zakresie świadomości i ekspresji kulturalnej.

PODSTAWY KOMPETENCJI KLUCZOWYCH

Naturalne procesy, jakim podlega dziecko w okresie przedszkolnym, pozwalają na jego stymulację w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych.

Wraz z procesami rozwojowymi dziecka tworzą się podstawy poszczególnych kompetencji kluczowych, np.:

 • rozwój mowy i poszerzanie się czynnego słownika pozwala na rozwijanie porozumiewania się w języku ojczystym i języku obcym oraz kompetencji społecznych i obywatelskich,
 • zabawa jako podstawowa aktywność dziecka kształtuje inicjatywność, przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję kulturalną,
 • ciekawość i zadawanie pytań są podstawą do rozwoju kompetencji matematycznych i podstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz umiejętności uczenia się.

 Profil kompetencyjny dziecka w wieku przedszkolnym

Naturalne procesy, jakim podlega dziecko w okresie przedszkolnym, pozwalają na jego stymulację w kierunku kształtowania kompetencji kluczowych. Wraz z procesami rozwojowymi, tworzą się podstawy poszczególnych kompetencji kluczowych.

Wiedza 

Dziecko w wieku przedszkolnym: 

 • zna zasady panujące w przedszkolu oraz dostrzega fakt, że mają one      zastosowanie również w innych kontekstach sytuacyjnych (wie, że podobne reguł  występują w szkole, pracy i miejscach publicznych);
 • dostrzega uniwersalny charakter wiedzy zdobytej podczas zajęć w  przedszkolu;
 • zna podstawowe reguły językowe, stosuje poprawnie zwroty języka polskiego oraz posiada bogaty zasób słów pozwalających mu na wyrażanie podstawowych potrzeb poznawczych;
 • dostrzega potrzeby innych dzieci oraz potrafi odnieść się do nich (zareagować adekwatnie do sytuacji);
 • rozumie konieczność szukania pomocy u innych osób zarówno dorosłych, jaki i   rówieśników;
 • wie, na czym polega pomiar oraz przeprowadza pomiary wykorzystują   różne sposoby;
 • klasyfikuje i szereguje elementy otaczającego go środowiska, dostrzegając reguły funkcjonowania przyrody ożywionej i nieożywionej;
 • rozpoznaje oraz prawidłowo odczytuje znaki językowe, piktogramy i ikony;
 • wie, do jakiej wspólnoty narodowej, etnicznej językowej należy;
 • wie, że ludzie porozumiewają się za pomocą różnych sposobów i języków;

Umiejętności 

Dziecko w wieku przedszkolnym:

 • wyraża swoje potrzeby za pomocą komunikatów słownych oraz prawidłowo  odczytuje komunikaty innych dzieci oraz nauczycieli;
 • planuje swoje działania w sytuacjach edukacyjnych i zabawowych oraz potrafi       odnieść się do pomysłów i zadań innych dzieci;
 • pokonuje trudnościami jakie, napotyka podczas realizacji własnych pomysłów poprzez własną aktywność lub przy ukierunkowanej pomocy osób dorosłych;
 • prosi o pomoc;
 • przestrzega reguł obowiązujących w społeczności przedszkolnej i wskazuje na    konsekwencje ich złamania;
 • ocenia swoje zachowanie w odniesieniu do norm panujących w grupie  i  placówce;
 • wykorzystując różnorodne sposoby zdobywania wiedzy, krytycznie odnosi się do uzyskanych informacji;
 • weryfikuje zdobytą wiedzę poprzez doświadczenie własne, eksperymenty kontrolowane oraz dzięki korzystaniu z potencjału innych dzieci i wskazówek nauczycieli;
 • korzysta z technologii komunikacyjnych w sytuacjach edukacyjnych oraz   dostrzega zagrożenie wynikające z ich niewłaściwego wykorzystania;
 • podejmuje próby samodzielnego odwzorowywania liter, cyfr, piktogramów figur geometrycznych;
 • korzysta z różnych prostych formach ekspresji – plastycznych, muzycznych i parateatralnych;

Postawy

Dziecko w wieku przedszkolnym:

 • przestrzega reguł panujących w przedszkolu i potrafi zareagować  w sytuacji,   kiedy są łamane zasady i normy;
 • jest otwarte na nowe wyzwania i chętnie je podejmuje;
 • dostrzega potrzebę zdobywania wiedzy, jej weryfikowania i poszukiwania   nowych obszarów do działania;
 • jest chętne do pracy w różnych obszarach edukacyjnych;
 • chętnie współpracuje z innymi;
 • samodzielnie poszukuje okazji edukacyjnych i rozwojowych;
 • wspiera inne dzieci w codziennych sytuacjach edukacyjnych.

Powiązane wpisy

Kompetencje cyfrowe
KOMPETENCJE CYFROWE Niezbędne jest rozumienie, w jaki sposób technologie cyfrowe mogą pomagać w komunikowaniu się, kreatywności i innowacjach oraz świadomość związanych z nimi możliwości, ograniczeń,…
Czytaj więcej
Gazetka – „Rosnę i żyję zdrowo”
W ramach współpracy z rodzicami jedną z form jest redagowanie Gazetki Rosnę i żyję zdrowo. Gazetka ta  łączy dwa światy – świat Rodziców i świat Przedszkola…
Czytaj więcej
Rozwój kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym
Rozwój kompetencji kluczowych u dzieci w wieku przedszkolnym nieodzownie łączy się z domem rodzinnym, dlatego w dniach 19,20, 21  listopada 2019 r. w ramach zajęć otwartych…
Czytaj więcej
Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się
Kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie umiejętności uczenia się Dla udanych relacji międzyludzkich i uczestnictwa w życiu społecznym niezbędne jest rozumienie zasad postępowania i porozumiewania…
Czytaj więcej
Kompetencje obywatelskie
Kompetencje obywatelskie   To zdolność do stopniowego wychodzenia poza obszar rodziny. Przedszkole to miejsce budowania samorządności dzieci. Bardzo ważne jest również wzbudzanie zainteresowania dzieci otoczeniem domu i…
Czytaj więcej
Skip to content