Rozdział 1 

Postanowienia wstępne. 

§1 

1. Statut Przedszkola Publicznego Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie opracowany został na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943); 
 2. Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2016 r.poz.1379 z późn. zm.); 
 3. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe ( Dz. U. z 2017 r. poz.59); 
 4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60). 

2. Ilekroć w niniejszym Statucie jest mowa o: 

 1. Przedszkolu – należy przez to rozumieć Przedszkole Publiczne nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie; 
 2. Statucie – należy przez to rozumieć Statut Przedszkola Publicznego Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie; 
 3. Ustawie – należy przez to rozumieć Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe; 
 4. Dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie; 
 5. Organie prowadzącym – należy przez to rozumieć Gminę Miasta Tarnowa; 
 6. Organie sprawującym nadzór pedagogiczny – należy przez to rozumieć Małopolskiego Kuratora Oświaty; 
 7. Rodzicach – należy przez to rozumieć także prawnych opiekunów dziecka oraz osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem; 
 8. Poradni psychologiczno-pedagogicznej należy przez to rozumieć także inną poradnię specjalistyczną lub inną instytucję świadczącą poradnictwo i specjalistyczną opiekę. 

Rozdział 2

Ogólne informacje o Przedszkolu.

§2

1. Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie mieści się przy ul. Pułaskiego 93A i jest przedszkolem publicznym. 
2. Przedszkole Publiczne Nr 14 zostało powołane na podstawie Orzeczenia Organizacyjnego z dnia 1 września 1964 r. wydanego przez Kuratorium Oświaty w Tarnowie. 
3. Organem prowadzącym Przedszkole jest Gmina Miasta Tarnowa. 
4. Nadzór pedagogiczny nad Przedszkolem sprawuje Małopolski Kurator Oświaty z siedzibą w Krakowie – Delegatura w Tarnowie. 
5. Pełna nazwa Przedszkola brzmi: Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym 33-100 Tarnów, ul. Pułaskiego 93 A email: przedszkole14tarnow@op.pl dyrpp14@umt.tarnow.pl www.przedszkole14tarnow.eu BIP: http://bip.malopolska.pl/pp14tarnow   
6. Przedszkole używa pieczęci o treści: PRZEDSZKOLE PUBLICZNE Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym 33-100 Tarnów ul. Pułaskiego 93A tel. 014 636 03 80 fax.: 014 636 03 81 Regon: 860432000 

Rozdział 3

Cele i zadania Przedszkola oraz sposoby ich realizacji

§3

1. Przedszkole realizuje cele i zadania wynikające z ustawy, a także wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, a w szczególności z podstawy programowej wychowania przedszkolnego między innymi poprzez:
1) wsparcie całościowego rozwoju dzieci poprzez realizację procesu opieki, wychowania i nauczania – uczenia się;
2) odkrywanie możliwości dziecka, sensu działania oraz gromadzenia doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna. W efekcie takiego wsparcia dziecko osiąga dojrzałość
do podjęcia nauki na pierwszym etapie edukacji;
3) prowadzenie bezpłatnego nauczania i wychowania w zakresie ustalonym przez organ prowadzący;
4) objęcie opieką wszystkich dzieci i zapewnienie im atmosfery akceptacji i bezpieczeństwa oraz optymalnych warunków do prawidłowego rozwoju;
5) udzielanie dzieciom uczęszczającym do przedszkola, ich Rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z Rodzicami dzieci, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, innymi przedszkolami, szkołami i placówkami, organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz rodziny i dzieci;
6) wspieranie działań wychowawczych Rodziców, tworzenie warunków umożliwiających dziecku osiągnięcie gotowości szkolnej;
7) organizowanie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi;
8) umożliwianie dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej na podstawie stosownych rozporządzeń;
9) zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki i zabawy;
10) promowanie zdrowego stylu życia, działań proekologicznych oraz dbania o zdrowie fizyczne i psychiczne dzieci.
2. Przedszkole realizuje zadania wynikające z powyższych celów poprzez:
1) wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze jego rozwoju;
2) tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa;
3) wspieranie aktywności dziecka podnoszącej poziom integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych;
4) zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony;
5) wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata, dobór treści adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania, z poszanowaniem indywidualnych potrzeb i zainteresowań;
6) wzmacnianie poczucia wartości, indywidualność, oryginalność dziecka oraz potrzeby
tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie;
7) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawność ruchową i bezpieczeństwo, w tym bezpieczeństwo w ruchu drogowym;
8) przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi oraz dbanie o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji, pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci;
9) tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki;
10) tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka;
11) tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy; 
12) współdziałanie z Rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez Rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka;
13) kreowanie, wspólne z wymienionymi podmiotami, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju; 
14) systematyczne uzupełnianie, za zgodą Rodziców, realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju;
15) systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole;
16) organizowanie zajęć – zgodnie z potrzebami – umożliwiających dziecku poznawanie kultury i języka mniejszości narodowej lub etnicznej;
17) tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.
3. Sposoby realizacji zadań Przedszkola:
1) prowadzenie pracy opiekuńczo – wychowawczej i dydaktycznej w oparciu o pełną znajomość dziecka i jego środowiska rodzinnego, w ramach określonych obszarów edukacyjnych zawartych w Podstawie programowej wychowania przedszkolnego, zgodnie ze współczesną wiedzą pedagogiczną;
2) tworzenie warunków wspomagających rozwój dzieci, ich zdolności i zainteresowań;
3) sprawowanie opieki nad dziećmi powierzone jest nauczycielkom, które odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci w czasie zajęć w Przedszkolu i w czasie zajęć organizowanych poza Przedszkolem.

§4

1. Realizacja zadań w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1) Przedszkole zapewnia dzieciom:
a) dostosowanie treści, metod i organizacji nauczania do możliwości psychofizycznych dzieci,
b) dostęp do pomocy psychologiczno-pedagogicznej,
c) możliwość korzystania ze specjalnych form pracy dydaktycznej,
d) wsparcie wszystkim dzieciom stosownie do ich potrzeb.
2) korzystanie z pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest dobrowolne i nieodpłatne;
3) pomoc psychologiczno-pedagogiczną organizuje Dyrektor zgodnie ze zdiagnozowanymi, potrzebami dzieci. Pomocą obejmuje się wszystkie dzieci, które tej pomocy potrzebują, jak również te, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub opinię poradni psychologiczno- pedagogicznych.
2. Zakres organizowania i udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
1) organizatorzy pomocy psychologiczno-pedagogicznej, tj. nauczyciele i specjaliści, rozpoznają i zaspokajają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne dziecka oraz biorą pod uwagę jego indywidualne możliwości psychofizyczne i czynniki środowiskowe, które wpływają na jego funkcjonowanie w Przedszkolu, od momentu podjęcia opieki nad dzieckiem przez nauczyciela do momentu zakończenia planowanych działań;
2) pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają nauczyciele oraz specjaliści wykonujący w Przedszkolu zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w szczególności psycholodzy, pedagodzy, logopedzi i terapeuci pedagogiczni;
3) pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana i udzielana we współpracy z:
a) Rodzicami dzieci,
b) poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi,
c) placówkami doskonalenia nauczycieli,
d) innymi przedszkolami, szkołami i placówkami,
e) organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
4) nauczyciele i specjaliści posiadający kwalifikacje odpowiednie do rodzaju zajęć prowadzą zajęcia rozwijające uzdolnienia oraz zajęcia specjalistyczne przy wykorzystaniu aktywizujących metod pracy;
5) formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Przedszkolu:
a) zajęć rozwijających uzdolnienia – organizuje się je dla dzieci szczególnie uzdolnionych; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 8,
b) zajęć korekcyjno-kompensacyjnych – organizuje się je dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, w tym specyficznymi trudnościami w uczeniu się; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 5,
c) zajęć logopedycznych – organizuje się je dla dzieci z deficytami kompetencji i zaburzeniami sprawności językowych; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 4,
d) zajęć rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne – organizuje się je dla dzieci przejawiających trudności w funkcjonowaniu społecznym; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10; chyba, że zwiększenie liczby uczestników jest uzasadnione potrzebami dzieci,
e) innych zajęć o charakterze terapeutycznym – organizuje się je dla dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi mających problemy w funkcjonowaniu w Przedszkolu oraz z aktywnym i pełnym uczestnictwem w życiu Przedszkola; liczba uczestników zajęć nie może przekraczać 10.
6) formą udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej jest zindywidualizowana ścieżka realizacji obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego, która organizowana jest dla dzieci mogących uczęszczać do przedszkola, ale które ze względu na trudności w funkcjonowaniu wynikające w szczególności ze stanu zdrowia nie mogą realizować wszystkich zajęć wychowania przedszkolnego wspólnie z oddziałem przedszkolnym i wymagają dostosowania organizacji i procesu nauczania do ich specjalnych potrzeb edukacyjnych;
a) zindywidualizowana ścieżka obejmuje wszystkie zajęcia wychowania przedszkolnego, które są realizowane wspólnie z oddziałem przedszkolnym oraz indywidualnie z dzieckiem,
b) objęcie zindywidualizowaną ścieżką wymaga opinii publicznej poradni, z której wynika potrzeba objęcia dziecka pomocą w tej formie,
c) dziecko objęte zindywidualizowaną ścieżką realizuje Przedszkolu program wychowania przedszkolnego, z dostosowaniem metod i form ich realizacji do jego indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, w szczególności potrzeb wynikających ze stanu zdrowia,
d) nauczyciele prowadzący zajęcia z dzieckiem objętym zindywidualizowaną ścieżką podejmują działania ukierunkowane na poprawę jego funkcjonowania w Przedszkolu.
3. Zadania Dyrektora w zakresie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej:
1) organizuje pomoc psychologiczno-pedagogiczną dla dzieci na podstawie rozpoznania, opinii lub orzeczenia;
2) planuje w arkuszu organizacji pracy godziny przeznaczone na realizację zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3) wyznacza osobę, której zadaniem będzie planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej;
4) zatrudnia specjalistów, analizuje kwalifikacje i kompetencje zatrudnionych nauczycieli, ustala formy, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogiczna, okres oraz wymiar godzin;
5) informuje Rodziców dziecka o formach i okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin;
6) nadzoruje jakość i efektywność udzielanej pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) organizuje wspomaganie nauczycieli i specjalistów w zakresie realizacji powierzonych zadań, w formie: porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń;
8) występuje z wnioskiem o wsparcie merytoryczne dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej do poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz placówki doskonalenia nauczycieli.
4. Dyrektor planując udzielanie dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej, współpracuje z jego rodzicami oraz z wszystkimi podmiotami z inicjatywy, których może być organizowana pomoc psychologiczno-pedagogiczna.
5. Rodzice są informowani o potrzebie objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną oraz
pisemnie o ustalonych dla niego formach, okresie udzielania pomocy psychologicznopedagogicznej oraz wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane. Rodzice mogą występować z wnioskiem o objęcie dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną, a także uczestniczyć w szkoleniach i spotkaniach grupowych dla rodziców, organizowanych w miarę potrzeb również przez specjalistów spoza Przedszkola. Korzystają ponadto z fachowych porad i konsultacji psychologa, logopedy i terapeuty zatrudnionych w Przedszkolu oraz Dyrektora.
6. Nauczyciele i specjaliści odpowiadają za współdziałanie w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, a także dbają o odpowiednie przygotowanie się do zajęć i właściwe prowadzenie dokumentacji dotyczącej udzielanego wsparcia, w szczególności:
1) rozpoznają indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka;
2) określają mocne strony, predyspozycje, zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
3) rozpoznają przyczyny niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dziecka, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i jego uczestnictwo w życiu przedszkola;
4) podejmują działania sprzyjające rozwojowi kompetencji oraz potencjału dziecka w celu podnoszenia efektywności uczenia się i poprawy jego funkcjonowania;
5) współpracują z poradnią w procesie diagnostycznym i postdiagnostycznym, w szczególności w zakresie oceny funkcjonowania dzieci, barier i ograniczeń w środowisku utrudniających funkcjonowanie i uczestnictwo w życiu przedszkola oraz efektów działań podejmowanych w celu poprawy funkcjonowania dziecka i planowania dalszych działań. 
7. Godzina zajęć prowadzonych w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej trwa 45 minut – nie jest to czas trwania godziny pracy specjalisty, który wynosi 60 minut, ale czas zajęć dla dziecka.
1) w indywidualnej teczce każdego dziecka objętego pomocą psychologiczno-pedagogiczną, Przedszkole gromadzi dokumentację badań i czynności uzupełniających prowadzonych w szczególności przez nauczyciela specjalistę, pedagoga, psychologa;
2) zajęcia z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia są dokumentowane w dzienniku.

§5

1. Realizacja zadań w zakresie opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi.
1) Przedszkole organizuje oddziały integracyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego;
2) dzieciom zakwalifikowanym do oddziału integracyjnego przedszkole zapewnia;
a) realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego,
b) warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne, odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci, c) zajęcia specjalistyczne, inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dzieci w szczególności zajęcia rewalidacyjne,
d) integrację dzieci ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi pełnosprawnymi,
e) przygotowanie dzieci do samodzielności w życiu dorosłym,
f) do oddziału integracyjnego może uczęszczać maksymalnie 20 dzieci, w tym nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
3) Przedszkole zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia integracyjnego z uwzględnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, specjalistów oraz pomoc nauczyciela z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego;
4) Przedszkole prowadzi zajęcia specjalistyczne: logopedyczne, korekcyjno-kompensacyjne według zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, rewalidacyjne indywidualne i grupowe, zajęcia z rehabilitacji ruchowej, gimnastyki korekcyjnej usprawniające małą i duża motorykę oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym;
5) zajęcia specjalistyczne odbywają się na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
6) wszystkie zajęcia w zakresie przyznanych dziecku form pomocy psychologicznopedagogicznej dokumentuje się w sposób wynikający z przepisów szczegółowych wydanych na podstawie Ustawy;
7) praca z dzieckiem z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzona jest w oparciu o indywidualny program edukacyjno-terapeutyczny (IPET) opracowany przez zespół w skład, którego wchodzą nauczyciele i specjaliści pracujący z dzieckiem po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania dziecka oraz uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego, we współpracy, w zależności od potrzeb, z poradnią psychologiczno- pedagogiczną w tym poradnią specjalistyczną.

§6

1. Przedszkole nie organizuje wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z uwagi na brak odpowiedniej bazy lokalowej, środków dydaktycznych i sprzętu umożliwiającego realizację wskazań zawartych w opinii o potrzebie wczesnego wspomagania.
1) w przypadku dzieci, które uczęszczają do Przedszkola i uzyskały opinię o potrzebie wczesnego wspomagania, Dyrektor wskaże placówki, które w porozumieniu z organem prowadzącym, organizują zespoły wczesnego wspomagania rozwoju dziecka i różne formy współpracy z jego rodziną.

§7

1. Indywidualnym obowiązkowym rocznym przygotowaniem przedszkolnym obejmuję się dzieci, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do Przedszkola. Organizacja pracy następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.

§8

1. Przedszkole realizuje zajęcia z zakresu nauki religii.
1) w Przedszkolu organizuje się w ramach zajęć przedszkolnych naukę religii na życzenie Rodziców, wyrażone w formie pisemnego oświadczenia;
2) Przedszkole ma obowiązek zorganizowania nauki religii dla grupy nie mniejszej niż siedmioro dzieci w danej grupie;
3) w przypadku mniejszej liczby dzieci w oddziale naukę religii organizuje się w grupie międzyoddziałowej;
4) nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych;
5) naukę religii prowadzi nauczyciel posiadający kwalifikacje określone w odrębnych przepisach;
6) zajęcia z religii uwzględnia się w ramowym rozkładzie dnia.

§9

1. Przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym.
1) do bezpłatnej i obowiązkowej edukacji przedszkolnej wprowadzony został język angielski, który włączony jest w różne działania realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywa się w formie zabawy. Nauczyciel stwarza warunki umożliwiające osłuchanie się z językiem obcym w różnych sytuacjach dnia codziennego między innymi poprzez:
a) w toku zabaw i zajęć kierowanie do dzieci prostych poleceń w języku obcym,
b) wspólną lekturę książeczek dla dzieci,
c) włączanie do zajęć rymowanek, wierszyków, piosenek oraz materiałów audiowizualnych w języku obcym.
2) przygotowanie dzieci do posługiwania się językiem obcym nowożytnym nie dotyczy dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność intelektualną oraz niepełnosprawności sprzężone. Jak również, jeżeli z indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego wynika brak możliwości realizacji przygotowania do posługiwania się językiem obcym nowożytnym ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka.

Rozdział 4

Organy Przedszkola

§10

1. Organami Przedszkola są:
1) Dyrektor;
2) Rada Pedagogiczna;
3) Rada Rodziców.

§11

1. Dyrektor realizuje zadania określone w ustawie w oparciu o współpracę z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców, Organem sprawującym nadzór pedagogiczny i Organem prowadzącym.
1) kieruje działalnością Przedszkola i reprezentuje ją na zewnątrz;
2) sprawuje nadzór pedagogiczny, w tym:
a) kontroluje przestrzeganie przez nauczycieli przepisów prawa oraz zapisów statutowych,
b) przeprowadza ewaluację wewnętrzną,
c) wspomaga nauczycieli w doskonaleniu procesów edukacyjnych, wychowawczych, opiekuńczych oraz wszelkich innych działaniach, w tym również związanych z awansem zawodowym,
d) monitoruje w wyznaczonym przez siebie zakresie obszary działalności Przedszkola.
3) sprawuje opiekę nad dziećmi oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne;
4) realizuje uchwały Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących;
5) dysponuje środkami określonymi w planie finansowym Przedszkola zaopiniowanym przez Radę Rodziców i ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
6) wykonuje zadania związane z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom i nauczycielom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole;
7) wykonuje inne zadania wynikające z przepisów szczególnych;
8) współdziała ze szkołami wyższymi w organizacji praktyk pedagogicznych;
9) stwarza warunki do działania w Przedszkolu wolontariuszy, stowarzyszeń i innych organizacji, w szczególności organizacji harcerskich, których celem statutowym jest działalność wychowawcza lub rozszerzenie, wzbogacenie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Przedszkola;
10) odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego dziecka.
2. Dyrektor jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w Przedszkolu nauczycieli i pracowników niebędących nauczycielami.
3. Dyrektor jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.
4. Dyrektor jest odpowiedzialny przede wszystkim za:
1) wysoką jakość procesów edukacyjnych, wychowawczych i opiekuńczych;
2) sprawne funkcjonowanie Przedszkola;
3) zapewnienie nauczycielom warunków do realizacji zadań oraz systematycznego doskonalenia się;
4) sprawną komunikację z Rodzicami;
5) systematyczne dbanie o wyposażenie Przedszkola;
6) umiejętne pozyskiwanie partnerów do współpracy z Przedszkolem;
7) zapewnienia warunki odpowiednie do rozwoju dzieci;
8) wykorzystuje wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego do podnoszenia jakości pracy Przedszkola;
9) podejmuje działania zapewniające Przedszkolu wspomaganie zewnętrzne odpowiednie do potrzeb i służące rozwojowi Przedszkola;
10) w porozumieniu ze społecznością Przedszkola ustala i nadzoruje przestrzeganie procedur dotyczących bezpieczeństwa, w tym sposobów działania w sytuacjach trudnych i kryzysowych.
5. Dyrektor ponosi odpowiedzialność za właściwe prowadzenie i przechowywanie dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz innej dokumentacji kancelaryjno – archiwalnej, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
6. W przypadku nieobecności Dyrektora zastępuje go wicedyrektor lub nauczyciel Przedszkola wyznaczony przez organ prowadzący.

§12

1. W Przedszkolu działa Rada Pedagogiczna, która jest kolegialnym organem Przedszkola w zakresie realizacji jej statutowych zadań dotyczących kształcenia, wychowania i opieki. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Przedszkolu. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor.
2. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
1) zatwierdzanie planów pracy Przedszkola;
2) podejmowanie uchwał w sprawie eksperymentów pedagogicznych w Przedszkolu;
3) ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego w Przedszkolu;
4) przygotowanie i uchwalanie projektu Statutu albo projektu jego zmian;
5) wystąpienie z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska Dyrektora;
6) ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Przedszkolem przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny, w celu doskonalenia pracy Przedszkola;
7) podejmowanie uchwał w sprawach skreślenia dzieci z listy Przedszkola;
8) ustalanie regulaminu swojej działalności.
3. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
1) organizację pracy Przedszkola (arkusz organizacji Przedszkola na dany rok szkolny);
2) projekt planu finansowego Przedszkola;
3) wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4) propozycje Dyrektora o przyznanie nauczycielom stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć wychowawczych, dydaktycznych i opiekuńczych;
5) dopuszczenie do użytku w Przedszkolu zaproponowanego przez nauczyciela programu wychowania przedszkolnego;
6) opiniowanie organizacji dodatkowych zajęć z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
7) opinia w sprawie ustalenia oceny pracy Dyrektora;
8) opinia w sprawie zezwolenia na indywidualny program nauki, lub indywidualny tok nauki;
9) zgłaszanie kandydatów na członków komisji dyscyplinarnych oraz odwoławczej komisji dyscyplinarnych dla nauczycieli pierwszej instancji.
4. Uchwały Rady Pedagogicznej podejmowane są zwykłą większością głosów, w obecności, co najmniej połowy liczby jej członków.
5. Tryb podejmowania uchwał odbywa się w drodze głosowania jawnego lub tajnego, jeżeli dotyczy spraw osobowych.
6. Osoby biorące udział w zebraniach Rady Pedagogicznej zobowiązane są do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach, które mogą naruszyć dobro osobiste dzieci lub ich Rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Przedszkola.
7. Strukturę Rady Pedagogicznej, jej zadania, procedurę przygotowywania i uchwalania decyzji oraz stanowisk, sposób protokołowania zebrań określa Regulamin Rady Pedagogicznej.

§13

1. Rada Rodziców.
1) Wewnętrzną strukturę Rady Rodziców i tryb wyboru rady oddziałów i Rady Rodziców określa regulamin uchwalony przez Radę Rodziców.
2) Rada Rodziców:
a) uczestniczy w życiu Przedszkola przyczyniając się do podnoszenia jakości pracy placówki i zaspokojenia potrzeb dzieci,
b) gromadzi fundusze z dobrowolnych składek oraz innych źródeł w celu wspierania działalności Przedszkola,
c) w posiedzeniach Rady Rodziców uczestniczyć mogą: Dyrektor, nauczyciele i inne zaproszone osoby,
d) wyraża zgodę na wprowadzenie nowych treści wychowawczych do programów wychowania przedszkolnego wynikających z bieżących potrzeb zdiagnozowanych przez nauczycieli,
e) wyraża zgodę na współpracę Przedszkola z organizacjami pozarządowymi lub uczelniami wyższymi w celu rozwijania u dzieci odpowiednich postaw, zachowań i wdrażanie ich w świat wartości.
2. Kompetencje stanowiące Rady Rodziców:
1) uchwalanie regulaminu swojej działalności.
3. Uprawnienia Rady Rodziców:
1) delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko Dyrektora;
2) możliwość występowania do Dyrektora, Organu prowadzącego, Organu sprawującego nadzór
pedagogiczny z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach Przedszkola;
3) uzgodnienie czasu pracy Przedszkola ustalonego przez organ prowadzący na wniosek Dyrektora;
4) wnioskowanie o dokonanie oceny pracy nauczyciela;
5) wybór przedstawiciela Rady Rodziców do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy.
4. Kompetencje opiniodawcze Rady Rodziców:
1) opiniowanie wniosku o wprowadzenie eksperymentu pedagogicznego w Przedszkolu;
2) opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania Przedszkola;
3) opiniowanie projektu planu finansowego składanego przez Dyrektora;
4) opiniowanie podjęcia działalności w Przedszkolu stowarzyszeń lub innych organizacji;
5) opiniowanie pracy nauczyciela stażysty i nauczyciela kontraktowego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
6) opiniowanie pracy nauczyciela mianowanego do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu;
7) wnioskowanie o nadanie imienia dla Przedszkola;
8) wnioskowanie o ustalenie przerwy w funkcjonowania Przedszkola.

§14

1. Zasady współpracy organów Przedszkola. Organy Przedszkola współdziałają ze sobą:
1) dając każdemu z nich możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji określonych Ustawą i zawartych szczegółowo w Statucie;
2) zapewniają bieżącą wymianę informacji między sobą;
3) współdziałanie Dyrektora i Rady Pedagogicznej z Rodzicami odbywa się poprzez Radę Rodziców.
2. Zasady współpracy między organami:
1) współdziałanie wszystkich organów Przedszkola ma na celu stworzenie, jak najlepszych warunków rozwoju dzieci i podnoszenie jakości pracy Przedszkola;
2) organy współdziałają w duchu porozumienia, tolerancji i wzajemnego szacunku;
3) każdy z wymienionych organów działa w ramach posiadanych kompetencji i regulaminów tak, aby przede wszystkim:
a) gwarantowały każdemu z nich możliwości swobodnego działania i podejmowania decyzji,
b) zapewniały bieżącą wymianę informacji pomiędzy organami Przedszkola na temat planowanych działań i podejmowanych decyzji,
4) organy mogą spotkać się w każdej chwili, w zależności od potrzeb;
5) wnioski i opinie poszczególnych organów kierowane do innego organu, rozpatrywane są na najbliższym spotkaniu;
6) Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach opieki, wychowania i kształcenia dzieci:
a) nauczyciele utrzymują stały kontakt z rodzicami, udzielając rzetelnych informacji na temat dziecka, jego zachowania i rozwoju, a także dają wskazówki rodzicom, mające na celu wsparcie rodziny w wychowywaniu i edukacji dziecka,
b) Przedszkole organizuje zajęcia otwarte dla Rodziców i z udziałem Rodziców, zebrania ogólne i grupowe, konsultacje indywidualne, warsztaty, grupy wsparcia w zależności od potrzeb.

§15

1. Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Przedszkola.
1) każdy organ Przedszkola ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji określonych ustawą i niniejszym Statutem oraz własnym regulaminem;
2) wszystkie organy współdziałają w sprawach wychowania dzieci oraz rozwiązywania problemów Przedszkola;
3) jeżeli między organami Przedszkola wynikną kwestie sporne, Dyrektor kierując się dobrem Przedszkola, pełni rolę mediatora i podejmuje niezbędne działania zmierzające do rozwiązania konfliktu.
2. Postępowanie w sprawach spornych:
1) obowiązkiem organów jest dążenie do rozstrzygania sporów na terenie Przedszkola;
2) prośbę o rozstrzygnięcie sporu wnosi do Dyrektora zainteresowany organ na piśmie, po przedstawieniu prawomocnej uchwały swojego gremium;
3) w ciągu 14 dni Dyrektor wyznacza termin posiedzenia mediacyjnego przedstawicieli organów, między, którymi wystąpiły kwestie sporne;
4) posiedzenie mediacyjne poprzedza rozmowa prowadzona przez Dyrektora ze stronami, wyjaśniająca przedmiot sporu oraz cele i oczekiwania stron konfliktu;
5) Dyrektor, jako mediator prowadzi posiedzenie zmierzające do osiągnięcia kompromisu w przedmiotowej sprawie. Posiedzenie mediacyjne jest protokołowane;
6) Dyrektor ma prawo powołania różnych zespołów konsultacyjnych, których celem jest pomoc w osiągnięciu porozumienia między stronami konfliktu;
7) w razie braku kompromisu Dyrektor rozstrzyga spór jednoosobowo, kierując się zasadą obiektywizmu, dobrem Przedszkola;
8) decyzja Dyrektora w sprawie rozstrzygnięcia przedmiotu sporu jest ostateczna;
9) spory pomiędzy Dyrektorem, a innymi organami Przedszkola rozstrzyga, w zależności od przedmiotu sporu, Organ prowadzący Przedszkole albo Organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Decyzja Organów wspomnianych wyżej jest ostateczna.

Rozdział 5

Organizacja Przedszkola

§16

1. Podstawową jednostką organizacyjną Przedszkola jest oddział obejmujący dzieci zgrupowanych wg zbliżonego wieku z uwzględnieniem ich potrzeb, zainteresowań, uzdolnień.
1) Rada Pedagogiczna może przyjąć inne zasady zgrupowania dzieci w zależności od potrzeb i realizacji przyjętego programu;
2) liczba dzieci w oddziale nie może przekraczać 25, a w oddziałach integracyjnych 20;
3) Dyrektor powierza poszczególne oddziały opiece jednego lub dwóch nauczycieli zależnie od czasu pracy oddziału lub realizowanych zadań;
4) dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej i dydaktycznej wskazane jest, aby nauczyciel (nauczyciele) opiekował się danym oddziałem przez cały okres uczęszczania dzieci do Przedszkola.
2. Przedszkole jest placówką wielooddziałową, w której może być utworzone 6 oddziałów w tym oddział integracyjny.
1) do oddziału integracyjnego może uczęszczać maksymalnie 20 dzieci, w tym nie mniej niż 3 i nie więcej niż 5 dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.
3. Do realizacji celów statutowych Przedszkole posiada:
1) sale zabaw dla poszczególnych oddziałów;
2) salę gimnastyczno-rytmiczną, w której organizowane są również uroczystości przedszkolne;
3) szatnię dla dzieci;
4) pracownię plastyczno-techniczną;
5) salę do zajęć indywidualnych i ćwiczeń relaksacyjnych;
6) pokój nauczycielski;
7) kuchnię;
8) zaplecze administracyjno-gospodarcze;
9) ogród z urządzeniami do zabaw i ćwiczeń sprawnościowych oraz zadaszone tarasy wyposażone w sprzęt ogrodowy.
4. Dzieci mają możliwość codziennego korzystania z ogrodu przedszkolnego z odpowiednio dobranymi urządzeniami dostosowanymi do wieku dzieci.
5. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych organizowany jest jak najdłuższy pobyt dzieci w ogrodzie.
6. Przedszkole w miarę możliwości zapewnia odpowiednie wyposażenie i oprzyrządowanie dla dzieci.
7. Przedszkole może organizować dla dzieci różnorodne formy krajoznawstwa i turystyki. Organizację i program wycieczek oraz imprez dostosowuje się do wieku, planowanej tematyki, zainteresowań i potrzeb dzieci, ich stanu zdrowia oraz sprawności fizycznej.
1. Praca opiekuńcza, wychowawcza i kształcąca prowadzona jest w oparciu o:
1) Podstawę programową wychowania przedszkolnego;
2) programy wychowania przedszkolnego, opracowane samodzielnie przez nauczyciela lub we współpracy z innymi nauczycielami lub programy opracowane przez innego autora wraz z dokonanymi zmianami, zgodne z obowiązująca podstawą programową, dopuszczonych przez Dyrektora:
a) program opracowany samodzielnie przez nauczyciela, który może zostać dopuszczony do użytku przez Dyrektora, po uzyskaniu pozytywnej opinii nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego, posiadającego wykształcenie wyższe i kwalifikacje do pracy w Przedszkolu,
b) program lub programy, o których mowa wyżej do użytku w Przedszkolu dopuszcza Dyrektor po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej.
3) program opracowany przez nauczycieli w ramach działalności innowacyjnej i eksperymentalnej;
4) godzina zajęć w Przedszkolu trwa 60 minut;
5) na wniosek Rodziców w Przedszkolu mogą być prowadzone zajęcia dodatkowe;
6) czas trwania zajęć dodatkowych jest dostosowany do możliwości rozwojowych dzieci i wynosi:
a) z dziećmi w wieku 3-4 lat – około 15 minut,
b) z dziećmi w wieku 5-6 lat – około 30 minut.
7) w czasie trwania zajęć dodatkowych odpowiedzialność za powierzoną grupę dzieci ponosi osoba prowadząca te zajęcia, a nauczyciel oddziału opiekuje się pozostałymi dziećmi.

§18

1. Arkusz organizacji Przedszkola.
1) szczegółową organizację wychowania, nauczania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacji Przedszkola opracowany przez Dyrektora;
2) arkusz organizacji zaopiniowany przez Radę Pedagogiczną, Związki zawodowe, Organ sprawujący nadzór pedagogiczny, zatwierdza Organ prowadzący Przedszkole;
3) w przypadku wprowadzenia zmian w arkuszu Dyrektor sporządza aneks, który zatwierdza Organ prowadzący;
4) w arkuszu organizacji Przedszkola w danym roku szkolnym określa się w szczególności:
a) ilość oddziałów i liczbę dzieci w poszczególnych oddziałach,
b) czas pracy poszczególnych oddziałów,
c) harmonogram, w tym liczbę godzin zajęć prowadzonych przez nauczycieli,
d) liczbę pracowników Przedszkola, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze,
e) listę nauczycieli oraz informację o ich kwalifikacjach,
f) liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych,
g) ogólno – tygodniową i roczną liczbę godzin finansowanych ze środków przydzielonych
przez Organ prowadzący Przedszkole,
h) przerwę wakacyjną.

§19

1. Ramowy rozkład dnia.
1) organizację pracy Przedszkola określa ramowy rozkład dnia ustalony przez Dyrektora na wniosek Rady Pedagogicznej, z uwzględnieniem podstawy programowej, zasad ochrony zdrowia i higieny pracy;
2) realizacja podstawy programowej odbywa się w godz. 8.00-13.00;
3) na podstawie ramowego rozkładu dnia nauczyciel (nauczyciele), któremu powierzono opiekę nad danym oddziałem, ustala dla tego oddziału szczegółowy rozkład zajęć, z uwzględnieniem potrzeb Rodziców i zainteresowań dzieci:
a) zajęcia opiekuńcze i pielęgnacyjne,
b) kontakty indywidualne z dziećmi – inicjowanie rozmów na bliskie im tematy,
c) zabawy samodzielne podejmowane z inicjatywy dzieci – tworzenie warunków umożliwiających im swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa,
d) praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym i stymulującym, praca z dzieckiem zdolnym,
e) ćwiczenia poranne, zajęcia ruchowe i gimnastyczne, zabawy rytmiczne i integracyjne,
f) tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków oraz zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa,
g) celebrowanie posiłków – realizacja założeń programowych w zakresie kulturalnego zachowania się przy stole, prawidłowego posługiwania się sztućcami,
h) zajęcia kierowane z całą grupą – wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze ich rozwoju,
i) zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne (logopedyczne, kompensacyjne, korekcyjne)
z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
j) zabawy samodzielne – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom podejmowanie i planowanie intencjonalnego działania (konstruowanie, majsterkowanie), prezentowania wytworów własnej pracy,
k) pobyt na powietrzu (zabawy, gry ruchowe i sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, spacery i wycieczki) – stwarzanie okazji umożliwiających dzieciom bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej je przyrody, stymulujących rozwój ich wrażliwości wobec środowiska przyrodniczego, sprzyjających rozwojowi sprawności ruchowej i wdrażaniu do bezpiecznych zachowań, w tym w ruchu drogowym,
l) relaks, odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela – wyciszenie,
m) zabawy samodzielne w sali lub na powietrzu – wspieranie aktywności dzieci podnoszącej poziom ich integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych,
n) zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych,
o) realizacja programów kółek zainteresowań,
p) kontakty indywidualne z Rodzicami.

§20

1. Sposób sprawowania opieki nad dziećmi w czasie zajęć w Przedszkolu oraz w czasie zajęć poza Przedszkolem.
1) Przedszkole sprawuje opiekę nad dziećmi odpowiednio do wieku dzieci i potrzeb środowiskowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz procedurami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny;
2) każdy nauczyciel oraz osoba prowadząca dodatkowe zajęcia ponosi odpowiedzialność za zdrowie i bezpieczeństwo powierzonej jego opiece grupie dzieci w czasie pobytu na terenie Przedszkola oraz poza nim;
3) rozkład dnia w Przedszkolu uwzględnia równomierne rozłożenie zajęć w ciągu całego dnia i ich różnorodność, w tym pobyt w ogrodzie przedszkolnym;
4) dzieci mają zapewniony codzienny odpoczynek w określonej formie: dzieci młodsze – odpoczynek na leżakach, dzieci starsze – zajęcia relaksacyjne i wyciszające;
5) zapewnia się codzienny pobyt na świeżym powietrzu, o ile pozwalają na to warunki pogodowe;
6) sale zajęć posiadają właściwą powierzchnię, oświetlenie, wentylację i ogrzewanie;
7) stoliki, krzesełka i wyposażenie sal, dostosowane są do wzrostu dzieci i rodzaju ich działalności;
8) obowiązkiem nauczyciela jest każdorazowe kontrolowanie miejsca, w którym będą przebywały dzieci oraz zabawek, przedmiotów i sprzętów dostępnych dzieciom;
9) dostrzeżone usterki, zagrożenia, natychmiast usuwa, a jeśli jest to niemożliwe, niezwłocznie zgłasza konserwatorowi i Dyrektorowi;
10) nauczycielka opuszcza oddział w momencie przyjścia drugiej nauczycielki, informuje ją o wszystkich sprawach dotyczących dzieci;
11) nauczyciel dostosowuje wymagania do możliwości indywidualnych dzieci;
12) w przypadku zaistnienia zagrożenia, czy wypadku, wszyscy pracownicy Przedszkola mają obowiązek postępować zgodnie z przepisami Bhp i P.poż. oraz procedurami obowiązującymi na terenie Przedszkola.
2. Opieka nad dziećmi.
1) w czasie trwania wycieczek, wyjść poza teren Przedszkola za bezpieczeństwo dzieci odpowiada oraz opiekę nad dziećmi sprawuje nauczyciel; dodatkowo funkcję opiekunów mogą pełnić inni pracownicy Przedszkola lub Rodzice – obowiązkiem wszystkich jest przestrzeganie obowiązujących przepisów oraz regulaminu spacerów i wycieczek;
2) w drodze z domu do Przedszkola i z powrotem sprawują Rodzice lub osoby dorosłe przez nich upoważnione zapewniające dziecku pełne bezpieczeństwo zgodnie z obowiązującą w Przedszkolu procedurą;
a) Rodzice upoważniając inne osoby (zgodnie z kodeksem cywilnym osoby powyżej 18- tego roku życia) do odbierania dziecka z Przedszkola składają pisemne oświadczenie,
b) osoby upoważnione do odbioru dziecka z Przedszkola składają oświadczenie wyrażające zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez osoby upoważnione przez Administratora Danych Osobowych w związku ze złożonym pisemnym upoważnieniem Rodziców do odbioru dziecka z Przedszkola.
3) do Przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w Przedszkolu Rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do Przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia;
4) nauczycielom nie wolno podawać dzieciom żadnych leków.

§21

1. Zasady przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola.
Dziecko powinno być przyprowadzane i odbierane z Przedszkola przez Rodziców lub upoważnioną przez nich osobę, zapewniającą pełne bezpieczeństwo przy zachowaniu następujących zasad:
1) opiekę nad dziećmi w drodze do Przedszkola i z Przedszkola sprawują Rodzice lub osoby dorosłe upoważnione oświadczeniem, zapewniające dzieciom pełne bezpieczeństwo;
2) upoważnienie takie jest skuteczne przez cały okres uczęszczania dziecka do przedszkola. Upoważnienie może zostać odwołane lub zmienione w każdej chwili;
3) Rodzice mogą upoważnić określoną osobę do jednorazowego odebrania dziecka z Przedszkola. Takie upoważnienie powinno nastąpić przez udzielenie pisemnego pełnomocnictwa. Nauczyciel może domagać się wylegitymowania osoby odbierającej dziecko;
4) Przedszkole może odmówić wydania dziecka w przypadku, gdy stan osoby zamierzającej odebrać dziecko (np. upojenie alkoholowe) będzie wskazywał, że nie jest w stanie zapewnić dziecku bezpieczeństwa;
5) w przypadku każdej odmowy wydania dziecka powinien zostać niezwłocznie poinformowany Dyrektor lub jego zastępca. W takiej sytuacji Przedszkole zobowiązane jest do podjęcia wszelkich możliwych czynności w celu nawiązania kontaktu z Rodzicami dziecka;
6) jeżeli dziecko nie zostanie odebrane po upływie czasu pracy Przedszkola nauczyciel ma obowiązek powiadomić o tym telefonicznie Rodziców dziecka;
7) w przypadku, gdy pod wskazanymi nr telefonów (praca, dom) nie można uzyskać informacji o miejscu pobytu Rodziców dziecka, nauczyciel oczekuje z dzieckiem w Przedszkolu przez jedną godzinę. Po upływie tego czasu powiadamia najbliższy komisariat policji o niemożności skontaktowania się z Rodzicami dziecka;
8) życzenie Rodziców dotyczące nie odbierania dziecka przez jednego z Rodziców musi być poświadczone przez orzeczenie sądowe;
9) osoba odprowadzająca dziecko do Przedszkola powinna w szatni przygotować je do pobytu w Przedszkolu, a następnie przekazać nauczycielce lub innemu pracownikowi Przedszkola. Od momentu przekazania dziecka odpowiedzialność za jego bezpieczeństwo ponoszą nauczyciele lub instruktor zajęć dodatkowych;
10) dzieci powinny być odbierane z Przedszkola w godzinach ustalonych przez Dyrektora;
11) osoba odbierająca dziecko powinna zgłosić to pracownikowi Przedszkola. Od tego momentu osoba odbierająca dziecko odpowiada za jego bezpieczeństwo;
12) do Przedszkola nie przyjmuje się dzieci chorych, a w przypadku zachorowania dziecka w czasie pobytu w przedszkolu Rodzic zobowiązany jest do odebrania dziecka. W sytuacjach infekcji, chorób skórnych, zakaźnych dziecko nie może uczęszczać do Przedszkola do czasu całkowitego wyleczenia. W Przedszkolu nie można podawać dziecku żadnych leków;
13) w okresie dyżurów wakacyjnych przyjmuje się dzieci z innego przedszkola;
14) na okres dyżuru wakacyjnego zawierana jest z Rodzicami umowa;
15) Rodzice dzieci przebywających 5 godzin dziennie w ramach podstawy programowej obowiązani są do punktualnego przyprowadzania i odbierania dzieci z Przedszkola.

§22

1. Formy współdziałania z Rodzicami.
1) Rodzice i nauczyciele zobowiązani są do współdziałania ze sobą w celu skutecznego oddziaływania wychowawczego na dziecko i określania drogi jego indywidualnego rozwoju;
2) współpraca Przedszkola z Rodzicami oparta jest na wzajemnych uzgodnieniach i obejmuje następujące formy:
a) konsultacje indywidualne z inicjatywy nauczyciela lub Rodziców z Dyrektorem, nauczycielami, specjalistami,
b) zebrania grupowe i dni otwarte,
c) zajęcia otwarte,
d) zajęcia dla Rodziców i dzieci w ramach programów własnych, realizowanych przez poszczególnych nauczycieli,
e) imprezy środowiskowe,
f) udział Rodziców w uroczystościach,
g) kierowanie dziecka do specjalistów (logopedy, psychologa itp.),
h) inne, wzajemnie ustalone.
3) częstotliwość wzajemnych spotkań rodziców i nauczycieli poświęconych wymianie informacji i dyskusji na tematy wychowawcze zależy od nauczyciela prowadzącego oddział i od Rodziców;
4) celem współpracy Przedszkola z Rodzicami jest:
a) pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka, a także czynników środowiskowych mających wpływ na funkcjonowanie dziecka i objęcia go natychmiast pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
b) systematyczne informowanie o dziecku, jego zachowaniu i rozwoju,
c) uzgadnianie wspólnie z Rodzicami kierunków i zakresu działań,
d) wzajemna pomoc w realizacji programów, planów i opracowanych przez nauczycieli.

§23

1. Czas pracy Przedszkola.
1) Przedszkole funkcjonuje przez cały rok szkolny z wyjątkiem przerw ustalonych przez organ prowadzący, świąt i dni wolnych od pracy;
2) czas pracy Przedszkola ustalany jest przez Organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej w porozumieniu z Radą Rodziców;
a) czas przeznaczony na realizację Podstawy programowej wychowania przedszkolnego nie może być krótszy niż 5 godzin dziennie,
b) czas pobytu dziecka dostosowany jest do bieżących potrzeb Rodziców określony w karcie zgłoszenia dziecka do Przedszkola.
3) Przedszkole jest czynne 11 godzin dziennie od poniedziałku do piątku, od godziny 6.00 do godziny 17.00;
4) czas przeznaczony na realizację podstawy programowej od godziny 8.00 do godziny 13.00;
a) w dni, w których odbywają się zajęcia dodatkowe w czasie realizacji podstawy programowej zostaje ona wydłużona o czas przeznaczony na te zajęcia.
5) przerwy w pracy Przedszkola ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora i Rady Pedagogicznej, które wykorzystuje się na przeprowadzenie niezbędnych remontów;
6) w okresie przerw świątecznych, ferii zimowych liczba oddziałów może ulec zmniejszeniu, gdy:
a) zmniejszy się frekwencja dzieci w Przedszkolu z uwagi na ferie w szkołach,
b) w przypadku ponad 50% nieobecności dzieci w oddziale spowodowanej chorobą.
7) Przedszkole zbiera i przechowuje dane dotyczące dzieci, pracowników i Przedszkola w bazie SIO zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§24

1. Zasady odpłatności za pobyt i żywienie dzieci w Przedszkolu.
1) Przedszkole zapewnia dzieciom trzy posiłki dziennie;
2) zasady odpłatności za korzystanie z wyżywienia dzieci i pracowników ustala Dyrektor w porozumieniu z Organem prowadzącym;
3) Przedszkole realizuje odpłatne świadczenia w zakresie wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym 5 godzinną bezpłatną podstawę programową;
4) za świadczenie usług wychowawczo-dydaktycznych i opiekuńczych w czasie przekraczającym podstawę programową Rodzice ponoszą odpłatność na zasadach określonych w uchwale Rady Miejskiej w Tarnowie;
5) za korzystanie przez dziecko z posiłków przygotowywanych w Przedszkolu rodzice uiszczają opłatę:
a) dzienną stawkę żywieniową ustala Dyrektora w porozumieniu z Organem prowadzącym,
b) wysokość kosztów wyżywienia może ulec zmianie w zależności od cen artykułów żywności,
c) dzieci z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej mogą korzystać z dożywiania w formie obiadu. Koszt dożywiania pokrywa Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, który po rozpoznaniu środowiska i spełnieniu określonych w odrębnych przepisach warunków kwalifikuje dzieci do korzystania z dożywiania,
d) rodzice zamierzający ubiegać się o całkowite lub częściowe zwolnienie z opłat, przedstawiają w formie oświadczenia dane niezbędne do ustalenia uprawnienia do tego zwolnienia.
6) Dyrektor w porozumieniu z Radą Pedagogiczną może wystąpić do MOPS o przyznanie pomocy stałej lub doraźnej dzieciom z rodzin będących w trudnej sytuacji materialnej;
7) opłaty za wyżywienie i świadczenia przekraczające podstawę programową przyjmuje intendent na kwitariusz przychodowo-ewidencyjny, który jest drukiem ścisłego zarachowania lub wpłacane są na konto Przedszkola;
8) opłaty przyjmowane są w terminach podanym na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej  www.przedszkole14tarnow.eu;
9) nauczyciele korzystający z wyżywienia w Przedszkolu wnoszą opłaty zgodnie z zasadami uzgodnionymi z Organem prowadzący Przedszkole;
10) wszelkie decyzje o zmianie wysokości opłat ogłasza się, co najmniej z 14 – dniowym wyprzedzeniem terminu, w formie ogłoszenia na tablicy informacyjnej w Przedszkolu;
11) Rodzice obowiązani są do dokonywania opłat za Przedszkole w terminie do 10 każdego miesiąca z góry za dany miesiąc;
12) od opłaty za wyżywienie stosuje się odpisy z tytułu nieobecności dziecka w Przedszkolu za każdy dzień nieobecny;
13) zwrot kosztów żywienia z tytułu nieobecności dziecka w placówce rozliczany jest na koniec miesiąca i podlega finansowemu zwrotowi w kolejnym miesiącu rozliczeniowym;
14) czas pobytu dziecka w Przedszkolu zakres i zasady korzystania ze świadczeń w zakresie wychowania przedszkolnego, sposób pobierania opłat za świadczone usługi, reguluje „Umowa świadczenia usług w zakresie wychowania przedszkolnego” zawarta pomiędzy Rodzicami, a Dyrektorem.

Rozdział 6

Nauczyciele i inni pracownicy przedszkola

§25

1. Przedszkole zatrudnia Dyrektora, Wicedyrektora, nauczycieli, nauczycieli specjalistów oraz pracowników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania Przedszkola.
2. Wszyscy pracownicy Przedszkola zobowiązani są do dbania o życie, zdrowie i bezpieczeństwo dzieci oraz współpracowników:
1) wykonywania pracy w sposób zgodny z przepisami i zasadami Bhp i P.poż oraz stosowania się do wydanych w tym zakresie poleceń i wskazówek przełożonych.
3. Pracownicy pedagogiczni oraz pozostali pracownicy Przedszkola są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
4. Szczegółowe zadania pracowników pedagogicznych oraz administracyjno-obsługowych określa Dyrektor w zakresach czynności.

§26

1. Wicedyrektor wykonuje zadania zgodnie z ustalonym podziałem kompetencji miedzy nim, a Dyrektorem.
1) wykonuje obowiązki nauczyciela;
2) kształtuje atmosferę sprzyjającą rzetelnej pracy nauczycieli i pracowników niepedagogicznych na rzecz dzieci i Rodziców;
3) podczas nieobecności Dyrektora odpowiada jednoosobowo za całokształt pracy Przedszkola;
4) odpowiada za pełną i terminową realizację powierzonych zadań, a w szczególności za:
a) zachowanie przez nauczycieli oraz innych pracowników Przedszkola ładu i porządku wewnątrz budynku oraz wokół niego,
b) prawidłowe organizowanie zastępstw za nieobecnych nauczycieli i prowadzenie obowiązującej dokumentacji,
c) przestrzeganie przez nauczycieli i pracowników administracyjno-obsługowych przepisów Bhp, Ppoż., dyscypliny oraz ustalonego porządku w pracy.
5) organizuje i sprawuje wewnętrzny nadzór pedagogiczny przez obserwacje, udzielanie instruktażu, sprawdzanie dokumentacji prowadzonej przez nauczycieli między innymi, planów, scenariuszy, zapisów w dziennikach, wprowadzanie nowoczesnych metod nauczania i wychowania:
a) sprawowanie opieki nad organizacją i przebiegiem zajęć otwartych dla Rodziców,
b) kieruje pracami zespołów zadaniowych,
c) sprawuje nadzór nad prowadzeniem praktyk dla studentów, opiekuje się stażystami.
6) kieruje pracami związanymi z przygotowaniem imprez i uroczystości przedszkolnych;
7) nadzoruje prowadzenie dokumentacji dotyczącej bezpieczeństwa i higieny pracy;
8) szczegółowe zadania określone są w dokumencie zawierającym zakres odpowiedzialności i obowiązków wicedyrektora i regulaminie organizacyjnym.

§27

1. Do zadań nauczycieli związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole należy w szczególności:
1) sprawowanie bezpośredniej opieki nad powierzonymi dziećmi w czasie pobytu w Przedszkolu oraz w trakcie zajęć poza jego terenem;
2) systematyczne kontrolowanie miejsc, w których prowadzone są zajęcia;
3) powiadamianie o zauważonych uszkodzeniach w salach lub sprzętach;
4) kontrola obecności dzieci na zajęciach;
5) powiadomienie Dyrektora o wypadku dziecka;
6) organizowanie wycieczek i spacerów zgodnie z obowiązującym w Przedszkolu Regulaminem wycieczek i spacerów.
2. Nauczycieli w wykonywaniu zadań, o których mowa w ust.1, wspomagają pracownicy administracyjno-obsługowi Przedszkola.

§ 28

1. Do zakresu zadań nauczycieli związanych ze współdziałaniem z Rodzicami w sprawach wychowania i nauczania dzieci należy:
1) uzgodnienie celów oraz sposobów współpracy nauczycieli i Rodziców;
2) rozpoznanie i ustalenie potrzeb rozwojowych dziecka;
3) zapewnienie indywidualnej opieki każdemu dziecku poprzez dostosowanie metod i sposobów oddziaływań odpowiednio do jego wieku, możliwości rozwojowych oraz potrzeb środowiska;
4) ustalenie w porozumieniu z Rodzicami określonych form oddziaływań wychowawczych;
5) udzielanie Rodzicom pomocy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
6) zapoznawanie Rodziców z zadaniami wynikającymi z programu wychowania przedszkolnego realizowanego w danym oddziale;
7) przekazywanie informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju w formie zaproponowanej przez Rodzica;
8) opracowanie harmonogramu całorocznych spotkań z Rodzicami;
9) angażowanie rodziców w działalność Przedszkola.

§ 29

1. Zakres zadań nauczycieli związanych z planowaniem i prowadzeniem pracy wychowawczo-dydaktycznej oraz odpowiedzialnością za jej jakość obejmuje:
1) opracowywanie planów pracy dla oddziału z uwzględnieniem rocznego Programu rozwoju przedszkola oraz programu wychowania przedszkolnego realizowanego w oddziale;
2) uczestnictwo w ewaluacji wewnętrznej podejmowanej w Przedszkolu;
3) prowadzenie dokumentacji pedagogicznej oddziału oraz innej dokumentacji zleconej przez Dyrektora zgodnie z przepisami prawa;
4) przeprowadzenie analizy gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole w roku poprzedzającym naukę w klasie pierwszej szkoły podstawowej oraz sporządzenie informacji dla Rodziców;
5) wspieranie rozwoju psychofizycznego dziecka, jego zdolności, zainteresowań oraz niwelowanie deficytów rozwojowych dziecka;
6) kierowanie działalnością dziecka poprzez organizowanie środowiska wychowującego i tworzenie sytuacji edukacyjnych;
7) stosowanie twórczych i nowoczesnych metod nauczania i wychowania;
8) zapewnienie bezpieczeństwa dzieciom w czasie zajęć organizowanych przez Przedszkole, nie pozostawiania dzieci bez opieki osoby dorosłej – w razie konieczności prośba o pomoc pracownika obsługi;
9) systematyczne doskonalenie swoich kompetencji zawodowych oraz podnoszenie swoich  kwalifikacji zawodowych do zajmowania stanowiska nauczyciela w Przedszkolu, które określają odrębne przepisy;
10) czynny udział w pracach Rady Pedagogicznej, realizacja postanowień i uchwał;
11) inicjowanie i organizowanie imprez o charakterze dydaktycznym, wychowawczym,
kulturalnym lub rekreacyjno-sportowym.

§ 30

1. Zakres zadań nauczycieli związanych z prowadzeniem obserwacji pedagogicznych mających na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci oraz dokumentowanie tych obserwacji obejmuje:
1) rozpoznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci;
2) prowadzenie bieżącej obserwacji pedagogicznej;
3) wspieranie rozwoju dziecka poprzez organizowanie pracy indywidualnej z dzieckiem potrzebującym pomocy, ustalenia kierunków pracy z dzieckiem;
4) dokumentowanie prowadzonych czynności zgodnie ze sposobem określonym przez Radę Pedagogiczną (arkusze obserwacji).

§31

1. Zakres zadań nauczycieli związanych ze współpracą ze specjalistami świadczącymi pomoc psychologiczno-pedagogiczną, opiekę zdrowotną i inną obejmuje w szczególności:
1) organizowanie spotkań dla Rodziców ze specjalistami (psycholog, lekarz, pedagog);
2) udział w omówieniu pracy z logopedą, nauczycielem gimnastyki korekcyjnej.

§32

1. Nauczyciel ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony Dyrektora, wyspecjalizowanych placówek i instytucji naukowo-oświatowych.
2. Nauczyciel zobowiązany jest wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora wynikające z działalności Przedszkola, w tym brać udział i pracować w zespołach nauczycieli.
3. Nauczyciel prowadzi zajęcia indywidualnego przygotowania przedszkolnego, jeżeli zachodzi ich konieczność, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§33

1. Obowiązki nauczyciela gimnastyki korekcyjno- kompensacyjnej:
1) czuwanie nad równowagą rozwojową dziecka oraz wyrobienie trwałych nawyków mających zasadnicze znaczenie dla zachowania zdrowia;
2) organizowanie zespołów korekcyjno-kompensacyjnych łączących dzieci według rodzaju zaburzeń;
3) uwzględnianie w metodach i formach pracy ogólnych założeń programowych kultury fizycznej obowiązujących dla dzieci przedszkolnych, dostosowanie ich do aktualnych możliwości i potrzeb każdego dziecka, rodzaju i stopnia występujących u niego zaburzeń, poziomu sprawności i wydolności fizycznej, wieku oraz wszelkich zaleceń lekarskich;
4) przestrzeganie zasad dydaktyki, a w szczególności zasady stopniowania trudności, natężenia ćwiczeń oraz indywidualizacji ćwiczeń;
5) współdziałanie w ramach swoich kompetencji z Rodzicami dzieci w zakresie wymiany spostrzeżeń na temat stosowanych form i metod pracy, udzielenie Rodzicom instruktażu w celu eliminowania czynników mogących pogłębić i utrwalić istniejące zaburzenia;
6) udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7) uczestniczenie w zebraniach z Rodzicami na wniosek nauczycieli;
8) prowadzenie obowiązującej dokumentacji pedagogicznej.

§34

1. Do zadań pedagoga i psychologa w Przedszkolu należy w szczególności:
1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka w celu określenia jego mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie dziecka i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola;
2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w Przedszkolu w celu rozwiązywania problemów stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu Przedszkola;
3) udzielanie dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci;
5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym;
6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7) pomoc Rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci;
8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów.

§35

1. Do zadań logopedy w Przedszkolu należy w szczególności:
1) diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego dzieci;
2) prowadzenie zajęć logopedycznych oraz porad i konsultacji dla Rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy dzieci i eliminowania jej zaburzeń;
3) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z Rodzicami dzieci;
4) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów.

§36

1. Do zadań terapeuty pedagogicznego należy w szczególności:
1) prowadzenie badań diagnostycznych dzieci z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi lub specyficznymi trudnościami w uczeniu się w celu rozpoznawania trudności oraz monitorowania efektów oddziaływań terapeutycznych;
2) rozpoznawanie przyczyn utrudniających dzieciom aktywne i pełne uczestnictwo w życiu Przedszkola;
3) prowadzenie zajęć korekcyjno-kompensacyjnych oraz innych zajęć o charakterze terapeutycznym;
4) podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających niepowodzeniom edukacyjnym dzieci, we współpracy z ich Rodzicami;
5) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów.

§37

1.Współpraca nauczycieli ze specjalistami polega na:
1) prowadzeniu badań i działań diagnostycznych dzieci, w tym diagnozowaniu ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie i jego uczestnictwo w życiu Przedszkola;
2) zintegrowanym wspólnym działaniu, jeżeli stwierdzą potrzebę objęcia dziecka pomocą psychologiczno-pedagogiczną w trakcie ich bieżącej pracy;
3) wspólnym planowaniu udzielania dziecku pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4) wspieraniu nauczycieli obowiązkowych zajęć edukacyjnych w dostosowaniu sposobów i metod pracy do możliwości psychofizycznych dziecka;
5) ocenianiu efektywności udzielanej pomocy i formułowaniu wniosków dotyczących dalszych działań mających na celu poprawę funkcjonowania dziecka;
6) organizowaniu przez specjalistów badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dziecka, aby wyodrębnić te dzieci, którym potrzebne będzie wsparcie, czyli organizowanie zajęć specjalistycznych;
7) wspólnym z nauczycielami podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki powstawania zaburzeń komunikacji językowej przez cykliczne organizowanie zajęć z dziećmi, którym nauczyciel udziela pomocy w trakcie bieżącej pracy;
8) ustalaniu indywidualnego lub grupowego planu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
9) współpracy z Rodzicami w rozpoznawaniu zainteresowań i uzdolnień poszczególnych dzieci oraz zaplanowaniu odpowiedniego wsparcia związanego z rozwijaniem ich zainteresowań i uzdolnień.

§38

1. Przedszkole zatrudnia pracowników administracji i obsługi, których zakres zadań określony jest w przydziałach czynności opracowanych przez Dyrektora w oparciu o Kodeks pracy i potrzeby Przedszkola.
2. Pracownik jest obowiązany wykonywać pracę sumiennie i starannie oraz stosować się do poleceń przełożonych, które dotyczą pracy, jeżeli nie są one sprzeczne z przepisami prawa lub umową o pracę.
3. Pracownik jest obowiązany w szczególności:
1) przestrzegać czasu pracy ustalonego w zakładzie pracy;
2) przestrzegać regulaminu pracy i ustalonego w zakładzie pracy porządku;
3) przestrzegać przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, a także przepisów przeciwpożarowych;
4) dbać o dobro zakładu pracy, chronić jego mienie;
5) przestrzegać tajemnicy określonej w odrębnych przepisach;
6) przestrzegać w zakładzie pracy zasad współżycia społecznego.
4. Pracownicy niebędący nauczycielami mają również obowiązek dbania o bezpieczeństwo dzieci na terenie Przedszkola.
5. W przedszkolu zatrudnieni są pracownicy administracji i obsługi na stanowiskach:
1) główny księgowy;
2) intendent;
3) pomoc nauczyciela;
4) kucharz;
5) pomoc kuchenna;
6) woźna ;
7) konserwator.

§39

1. Obowiązki głównego księgowego:
1) prowadzenie rachunkowości Przedszkola zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami, polegające zwłaszcza na: organizowaniu, sporządzaniu przyjmowaniu, obiegu, archiwowaniu i kontroli dokumentów w sposób zapewniający właściwy przebieg operacji gospodarczych, ochronę mienia będącego w posiadaniu jednostki;
2) wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu;
3) dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych planem finansowym;
4) dokonywanie kontroli kompletności dokumentów dotyczących operacji gospodarczych i finansowych;
5) terminowe przekazywanie rzetelnych informacji ekonomicznych;
6) naliczanie i odprowadzanie składek na ZUS;
7) zapewnienie pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Przedszkole;
8) przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;
9) zapewnienie terminowego ściągania należności i dochodzeń roszczeń spornych oraz spłaty zobowiązań;
10) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora,
dotyczących prowadzenia zakładowego planu kont, obiegu dokumentów.
2. Intendent wykonuje prace związane z całością spraw administracyjno- gospodarczych Przedszkola. Do obowiązków intendenta w szczególności należy:
1) sprawowanie opieki nad całością pomieszczeń i sprzętu Przedszkola;
2) zaopatrywanie Przedszkola w żywność i sprzęt;
3) załatwianie spraw związanych z utrzymaniem w stanie używalności pomieszczeń i sprzętu
Przedszkola / remonty, konserwacje/;
4) nadzorowanie sporządzania posiłków i przydzielania porcji żywnościowych dzieciom i personelowi;
5) sporządzanie jadłospisów;
6) prowadzenie magazynów i dokumentacji magazynowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
3. Kucharz obowiązany jest:
1) przyrządzać punktualnie zdrowe i higieniczne posiłki;
2) przyjmować produkty z magazynu, kwitować ich odbiór w raportach żywieniowych i dbać o racjonalne ich zużycie;
3) prowadzić magazyn podręczny;
4) utrzymywać w stanie używalności powierzony sprzęt kuchenny i dbać o czystość pomieszczeń kuchennych;
5) brać udział w ustalaniu jadłospisu;
6) wykonywać inne czynności polecone przez Dyrektora wynikające z organizacji pracy.
4. Pomoc kuchenna obowiązana jest:
1) pomagać kucharzowi w przyrządzaniu posiłków;
2) utrzymywać w czystości kuchnię, sprzęt i naczynia kuchenne;
3) wykonywać inne czynności zlecone przez Dyrektora wynikające organizacji pracy.
5. Woźna oddziałowa obowiązana jest:
1) utrzymywać w czystości powierzone jej opiece pomieszczenia i w stanie używalności powierzony jej sprzęt;
2) wspomagać nauczycieli w czynnościach opiekuńczo-wychowawczych;
3) pełnić inne czynności wynikające z organizacji pracy Przedszkola powierzone jej przez Dyrektora
6. Pomoc nauczyciela obowiązana jest:
1) spełniać czynności opiekuńcze i obsługowe w stosunku do dzieci polecone przez nauczyciela danego oddziału oraz inne wynikające z rozkładu czynności dzieci w ciągu dnia;
2) utrzymywać czystość w przydzielonych pomieszczeniach;
3) wykonywać inne czynności polecone przez Dyrektora wynikające z organizacji pracy.
7. Konserwator obowiązany jest:
1) dbać o stan urządzeń technicznych Przedszkola;
2) dokonywać bieżących napraw maszyn, sprzętu i urządzeń przedszkolnych;
3) instruować pracowników Przedszkola w zakresie sposobu używania maszyn i urządzeń w celu zapewnienia bezpieczeństwa i zapobieganiu zniszczeniom;
4) wykonywać prace ogrodnicze;
5) dbać o estetykę otoczenia Przedszkola;
6) wykonywać inne polecenia Dyrektora wynikające z organizacji pracy Przedszkola.
8. Szczegółowy zakres obowiązków i uprawnień każdego pracownika ustala Dyrektor, podpisany przez pracownika dokument przechowywany jest w teczce akt osobowych.

Rozdział 7

Dzieci uczęszczające do Przedszkola

§40

1. Zgodnie z „Konwencją o Prawach Dziecka”, dziecko ma prawo do:
1) właściwie zorganizowanego procesu opiekuńczo – kształcącego zgodnie z zasadami higieny
pracy umysłowej;
2) ochrony przed wszelkimi formami wyrażania przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej;
3) życzliwego i podmiotowego traktowania;
4) swobody myślenia, sumienia, wyznania i przekonań tak, by nie naruszało to dobra innych osób;
5) pomocy w przypadku trudności w samorealizacji i zaspakajaniu naturalnych potrzeb życiowych;
6) traktowania dziecka, jako równorzędnego partnera, który ma prawo do zdobywania wiadomości i informacji o otaczającej rzeczywistości bez względu na granice w zróżnicowanej formie;
7) wzrastania w atmosferze miłości i zrozumienia, sprzyjającej pełnemu, harmonijnemu rozwojowi jego osobowości, zapewnienia spokoju i samotności, gdy dziecko tego potrzebuje;
8) otrzymywania pomocy w sytuacjach dla niego trudnych;
9) wypoczynku, uczestnictwa w zabawach i zajęciach rekreacyjnych oraz do nieskrępowanego uczestnictwa w życiu kulturalnym i artystycznym;
10) znajomości własnej kultury, religii i używania własnego języka;
11) swobody wypowiedzi, wyrażania poglądów i ich poszanowania stosownie do sytuacji.
2. Obowiązki dziecka w Przedszkolu.
1) przestrzeganie Kodeksu Przedszkolaka opracowanego przez Radę Pedagogiczną przy współpracy z Rodzicami;
2) przestrzeganie zasad, reguł i norm postępowania ustalonych w grupie;
3) szanowania zabawek i sprzętu, jako wspólnego dobra;
4) okazywania życzliwości w stosunku do rówieśników;
5) respektowania poleceń nauczycieli;
6) pełnienia ról społecznych, zgodnie z zasadami przyjętymi w grupie;
7) dbania o czystość osobistą i porządek w najbliższym otoczeniu;
8) szanowania własności i wytworów prac kolegów;
9) dzielenia się zabawkami, współdziałania w zabawie;
10) przestrzegania zasad bezpieczeństwa na terenie Przedszkola;
11) przestrzeganie wartości uniwersalnych takich jak: dobro, prawda, miłość i piękno.
3. Dyrektor może skreślić dziecko z listy wychowanków w przypadku:
1) nie zgłoszenia się i nie usprawiedliwienia nieobecności dziecka przyjętego po raz pierwszy do przedszkola po upływie 14 dni;
2) miesięcznej nieobecności dziecka, która nie została usprawiedliwiona przez Rodziców (po wcześniejszym pisemnym powiadomieniu Rodziców);
3) nie wnoszenia opłat w ustalonym terminie;
4) powtarzających się napadów agresji wychowanka w wyniku, których pokrzywdzone są inne dzieci, a Rodzice nie wykazują zainteresowania i nie podejmują współpracy proponowanej przez Przedszkole.

§41

1. Prawa Rodziców:
1) zapoznania się z programem wychowania przedszkolnego dopuszczonym przez Dyrektora dla grupy, w której edukację odbywa ich dziecko oraz z zadaniami wynikającymi z planów pracy w danym oddziale;
2) uzyskania na bieżąco rzetelnej informacji na temat swojego dziecka w tym szczególnie jego rozwoju, potrzeb, możliwości, potencjału, zainteresowań;
3) uzyskania informacji o stanie gotowości szkolnej swojego dziecka nie później niż do 30 kwietnia roku kalendarzowego, w którym dziecko ma lub może rozpocząć naukę w szkole, aby mogli je w osiąganiu tej gotowości, odpowiednio do potrzeb, wspomagać;
4) uzyskiwania porad i wskazówek od nauczycieli w rozpoznawaniu przyczyn i trudności wychowawczych oraz doborze metod udzielania dziecku pomocy psychologicznopedagogicznej;
5) wyrażania i przekazywania nauczycielowi oraz Dyrektorowi wniosków z obserwacji i opinii na temat pracy Przedszkola;
6) wyrażania i przekazywania opinii na temat pracy Przedszkola organowi prowadzącemu i sprawującemu nadzór pedagogiczny;
7) aktywnego włączania się w życie Przedszkola, współdecydowania w jego sprawach;
8) współuczestniczenia w organizowaniu wycieczek oraz imprez kulturalnych dla dzieci i rodziców;
9) współuczestniczenia w wybranych zajęciach organizowanych w Przedszkolu;
10) współdecydowania w sprawach dotyczących współdziałania Przedszkola z różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznania ich za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój dziecka;
11) kreowania, wspólne z wymienionymi w pkt. 10 podmiotami, w tym szczególnie
nauczycielami Przedszkola, sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w Przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze oraz rozwijania zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju;
12) wyrażania zgody na systematyczne powiększanie przez Przedszkole realizowanych treści wychowawczych o nowe zagadnienia, wynikające z pojawienia się w otoczeniu dziecka zmian i zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.
2. Obowiązki Rodziców.
1) przestrzeganie niniejszego Statutu, respektowanie uchwał Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców;
2) przyprowadzanie i odbieranie dziecka z Przedszkola lub przez upoważnioną przez Rodziców osobę zapewniającą dziecku pełne bezpieczeństwo;
3) terminowe uiszczanie opłat za pobyt dziecka w Przedszkolu;
4) informowanie o przyczynach nieobecności dziecka w Przedszkolu, a w przypadku rocznego przygotowania przedszkolnego usprawiedliwiania nieobecności dziecka na zajęciach;
5) niezwłoczne zawiadamianie o zatruciach pokarmowych i chorobach zakaźnych dziecka;
6) troska się o fizyczny i duchowy rozwój dziecka oraz przygotowanie do życia w społeczeństwie;
7) przestrzeganie czasu pracy Przedszkola.
1. Rodzice dziecka podlegającego obowiązkowi rocznego przygotowania przedszkolnego są zobowiązani:
1) dopełnić czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do Przedszkola;
2) zapewnić regularne uczęszczanie dziecka na zajęcia;
3) wspierać nauczycieli w celu osiągnięcia gotowości szkolnej dziecka, w tym szczególnie uczestniczyć w zebraniach, konsultacjach, warsztatach organizowanych dla Rodziców;
4) zapewnić dziecku warunki do rozwoju i osiągnięcia optymalnego poziomu gotowości dziecka do podjęcia nauki w szkole.

Rozdział 8

Przyjmowanie dzieci do Przedszkola

§42

1. Do Przedszkola mogą uczęszczać dzieci:
1) od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat;
2) w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wychowaniem przedszkolnym może być objęte dziecko w wieku powyżej 7 lat, nie dłużej jednak niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat;
3) rozpoczęcie spełniania obowiązku szkolnego może być odroczone nie dłużej niż do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 9 lat;
4) w szczególnie uzasadnionych przypadkach wychowaniem przedszkolnym może także zostać objęte dziecko, które ukończyło 2,5 roku;
5) dziecko w wieku 6 lat jest obowiązane odbyć roczne przygotowanie przedszkolne w Przedszkolu;
6) obowiązek ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 6 lat;
7) dzieci w wieku 3-5 lat mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego w Przedszkolu;
8) dziecko uzyskuje prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończy 3 lata;
9) na wniosek rodziców naukę w szkole podstawowej może także rozpocząć dziecko, które w danym roku kalendarzowym kończy 6 lat, jeżeli dziecko:
a) korzystało z wychowania przedszkolnego w roku szkolnym poprzedzającym rok szkolny, w którym ma rozpocząć naukę w szkole podstawowej,
b) albo posiada opinię o możliwości rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej, wydaną przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną.
2. Rekrutacja dzieci do Przedszkola jest prowadzona zgodnie z Ustawą oraz Regulaminem rekrutacji dzieci do Przedszkola.
1) dzieci przyjmowane są do Przedszkola w drodze elektronicznego naboru;
2) rekrutację dzieci do Przedszkola wraz z podaniem terminu jej trwania ogłasza Dyrektor w formie:
a) pisemnego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń w Przedszkolu,
b) komunikatu na stronie internetowej www.przedszkole14tarnow.eu.
3) Na podstawie pisemnej deklaracji Rodziców dotyczącej czasu przebywania dziecka w Przedszkolu oraz ilości posiłków Dyrektor zawiera umowę  cywilnoprawną.

Rozdział 9

Postanowienia końcowe

§43

1. Przedszkole jest jednostką budżetową prowadzoną przez Gminę Miasta Tarnowa.
2. Przedszkole prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
3. Przedszkole prowadzi gospodarkę finansową wg zasad określonych w ustawie o finansach
publicznych.
4. Podstawą finansowania Przedszkola jest plan finansowy dochodów i wydatków.
5. Przedszkole może przyjmować darowizny, które ewidencjonowane są zgodnie z przepisami
o gospodarce finansowej w jednostkach budżetowych.

§44

1. Niniejszy Statut obowiązuje w równym stopniu wszystkich członków społeczności Przedszkola: nauczycieli, pracowników administracji i obsługi, dzieci i ich Rodziców.
2. Dla zapewnienia znajomości Statutu przez wszystkich zainteresowanych ustala się:
1) wywieszenie Statutu na tablicy ogłoszeń w terminach prowadzenia rekrutacji dzieci do Przedszkola;
2) udostępnienie zainteresowanym Statutu przez Dyrektora;
3) zamieszczenie na stronie www.przedszkole14tarnow.eu i na stronie BIP.
1. Regulaminy działalności uchwalone przez organy działające w Przedszkolu nie mogą być sprzeczne z postanowieniami niniejszego Statutu.

§45 

1. Postanowienia niniejszego Statutu mogą ulec zmianie po wejściu nowych przepisów dotyczących
oświaty lub zmianie warunków pracy Przedszkola. 
2. Zmiany w statucie uchwala Rada Pedagogiczna. 
3. Traci moc Statut uchwalony na zebraniu Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 14
z Oddziałem Integracyjnym w dniu 16 września 2016 r. – Uchwała Nr IX/2016/2017. 
4. Niniejszy Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia. 
5. Statut został uchwalony na zebraniu Rady Pedagogicznej Przedszkola Publicznego Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w dniu 22 listopada 2017 r. – Uchwała IV/2017/2018 

Statut – PDF do pobrania (nowa karta)

Skip to content