Koncepcja pracy przedszkola

MISJA PRZEDSZKOLA

Przygotowujemy wszechstronnie do podjęcia nauki w szkole, do wzrastającej samodzielności, radzenia sobie z porażką i przeżywaniem sukcesu w warunkach poczucia bezpieczeństwa, w miłej i przyjaznej atmosferze. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju na miarę jego możliwości poprzez różnorodną aktywność dziecięcą w ramach realizowanych programów. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata i ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji własnych uczuć i myśli, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych i oryginalnych rozwiązań.

Będziemy tworzyć takie warunki, aby każde dziecko osiągnęło sukces na miarę swoich możliwości.
WIZJA PRZEDSZKOLA
PRZEDSZKOLE PROMUJE BEZPIECZEŃSTWO, ROZWÓJ OSOBOWOŚCI, 
ZDROWY STYL ŻYCIA SZEROKO POJĘTE DZIAŁANIA PROEKOLOGICZNE. 

Przedszkole jest bezpiecznym, funkcjonalnym i estetycznym miejscem zabawy, nauki i wypoczynku dzieci. Umożliwia nabywanie różnorodnych umiejętności, sprawności i doświadczeń zgodnie z potrzebami rozwojowymi dzieci. Rodzice dzieci chętnie współpracują z przedszkolem na różnych płaszczyznach, dostrzegają efekty współpracy, znają i współdziałają w realizacji zadań przedszkola, są zadowoleni z pracy nauczycieli i sukcesów swoich dzieci.Personel chętnie współpracuje ze sobą i dba o wizerunek placówki w środowisku. Jest ceniony przez dzieci, rodziców, dyrektora. Nauczyciele podejmują wyzwania związane z doskonaleniem zawodowym i warsztatem swojej pracy, otwarci są na innowacje pedagogiczne, opracowywanie i wdrażanie programów własnych. Dzielą się swoją wiedzą i umiejętnościami, dostrzegają i rozwijają zdolności swoich wychowanków. Dyrektor sprzyja rozwojowi placówki przez działania menadżerskie

PRIORYTETY
 1. Wspomaganie indywidualnego rozwoju dzieci, dostrzeganie talentów, rozwijanie zdolności, zaspokajanie naturalnej potrzeby poznawania otaczającego świata.
 2. Poszerzanie oferty edukacyjnej przedszkola umożliwiającej przygotowanie do nauki w szkole dzieci 5 i 6 letnich.
 3. Promowanie zdrowego stylu życia, działań proekologicznych oraz dbanie o zdrowie fizyczne, psychiczne i społeczne dzieci.  
 4. Wspieranie nauczycieli w kreowaniu własnej osobowości zawodowej- nauczyciel z pasją.  
 5. Poszukiwanie partnerów do realizacji celów rozwojowych przedszkola-promocja placówki w środowisku.
 6. Unowocześnianie i bogacenie bazy przedszkola niezbędnej do realizacji wyznaczonych zadań. 
KRYTERIA SUKCESU
 1. Wzrost bezpieczeństwa psychicznego, fizycznego i społecznego dzieci.  
 2. Wzbogacenie oferty edukacyjnej przedszkola.  
 3. Wzrost skuteczności pracy nauczycieli.  
 4. Upowszechnienie i akceptacja praw dziecka.  
 5. Zwiększenie integracji rodziny z przedszkolem.  
 6. Realizacja własnych programów edukacyjnych. 
 7. Zacieśnienie współpracy z instytucjami wspomagającymi przedszkole.  
 8. Wprowadzenie skutecznego systemu diagnozowania dzieci oraz ich potrzeb rozwojowych.  
 9. Upowszechnienie wiedzy o działalności przedszkola w środowisku. 
 10. Liczny udział dzieci w konkursach, turniejach itp.  
 11. Zmodernizowanie bazy przedszkola, wzbogacenie o nowoczesne pomoce dydaktyczne, materiały metodyczne i inne  
 12. Poprawa stanu przedszkolnego ogrodu i terenu wokół budynku.  
 13. Poprawa bazy lokalowej przedszkola.  
 14. Nowoczesna obsługa informatyczna.  
 15. Prowadzenie skutecznej polityki kadrowej.  
 16. Dobra komunikacja interpersonalna.  
 17. Wzrost zadowolenia nauczycieli z dobrze spełnionego obowiązku i motywacji w dążeniu do osiągnięcia sukcesu.  
SYLWETKA ABSOLWENTA  Absolwent Przedszkola Nr 14 :   
 • jest gotowy do podjęcia obowiązków szkolnych,  
 • ma dobrze rozwinięte procesy poznawcze,
 • potrafi współdziałać w zespole,  
 • jest zainteresowany nauką , literaturą i kultura,  
 • jest samodzielny, swobodnie komunikuje się z innymi,  
 • jest aktywny w podejmowaniu działań,
 • podejmuje działania twórcze,  
 • wyraża wrażliwość estetyczną poprzez działalność artystyczna,  
 • akceptuje zdrowy styl życia,  
 • jest sprawny i aktywny fizycznie,  
 • ma bogatą wiedzę o środowisku przyrodniczym,  
 • cechuje się gotowością do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego,  
 • czuje się Polakiem i Europejczykiem. 
CELE I ZADANIA PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 14  Z ODDZIAŁEM INTEGRACYJNYM
 W PERSPEKTYWIE ROCZNEJ 2023/2024

Zadania do realizacji:

 1. Razem stwórzmy lepszy klimat – organizowanie działań proekologicznych i prozdrowotnych.

Cele ogólne:

 • kształtowanie postaw i świadomości ekologicznej dzieci w wieku przedszkolnym;
 • kształtowanie trwałych nawyków i zachowań ekologicznego stylu życia w domu, przedszkolu i najbliższym otoczeniu;
 • wyrabianie postawy opiekuńczej wobec przyrody i budzenie odpowiedzialności za jej stan.
 1. Nasze emocje i uczucia – wspomaganie rozwoju społeczno-emocjonalnego dzieci w różnorodnych formach działalności artystycznej

Cel ogólny:

 • przybliżenie i oswojenie dzieci ze światem uczuć i emocji w trakcie obcowania ze sztuka i kulturą.

 

 

Skip to content