Deklaracja dostępności

Wstęp  deklaracji 

Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym w Tarnowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.przedszkole14tarnow.eu 

Dane teleadresowe jednostki:

Przedszkole Publiczne Nr 14 z Oddziałem Integracyjnym
ul. Pułaskiego 93 A
33-100 Tarnów 

tel. 14 636 03 80
email: dyrpp14@umt.tarnow.pl

Data publikacji strony internetowej: 2021-05-20
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2024.03.21

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie obrazy posiadają tekst alternatywny, 
  • filmy nie posiadają napisów dla osób niesłyszących,
  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewnienia dostępności.

Ułatwienia na stronie internetowe

Strona posiada następujące ułatwienia:

  •  podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  •  możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • focus wokół elementów nawigacyjnych,

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia 2024.03.21 /zlikwidować zakładkę – Do pobrania 
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez wyznaczonego pracownika.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Danuta Zawadzka 
e-mail: dyrpp14@umt.tarnow.pl 
Telefon: 14 636 03 80

Procedura wnioskowo – skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek jednokondygnacyjny: ul. Pułaskiego 93 A  Dojazd od ulicy Pułaskiego bezpośrednio na teren parkingu przed przedszkolem. Dostępny dla osób niepełnosprawnych – w ciągu schodów wejściowych (3 stopnie – spocznik; 4 stopnie – spocznik) podjazd dla wózków wymagający asysty osoby wspomagającej. Osobami oddelegowanymi do udzielania informacji są pracownicy obsługi. Osoby obsługiwane są w kancelarii przedszkola – bez przeszkód architektonicznych. Do budynku przedszkola może wejść osoba z psem asystującym. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększony, dla osób niewidomych i słabowidzących. W przedszkolu nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.

Skip to content