Ramowy rozkład dnia

Dzieci młodsze
Ramowy rozkład dnia dzieci młodszych w naszym przedszkolu.

I CZĘŚĆ DNIA

Schodzenie się dzieci. Zabawy samodzielne - stwarzanie sytuacji zabawowych służących realizacji pomysłów dzieci. Zabawy integrujące grupę. Praca indywidualna z dziećmi o charakterze wyrównawczo - stymulującym.
Poranne zabawy ruchowe. Zabawy rytmiczne. Różne formy ruchu – tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków oraz zachowań dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa.
Przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe; czynności higieniczne, samoobsługowe i opiekuńcze w łazience. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków oraz zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie.
Śniadanie, Samodzielne komponowanie posiłku z możliwością wybierania potraw. Kulturalne i spokojne spożywanie.

II CZĘŚĆ DNIA

Zajęcia kierowane z całą grupą w oparciu o założenie podstawy programowej sprzyjające nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym
i poznawczym obszarze rozwoju dziecka.
Zabawy na świeżym powietrzu - czynności samoobsługowe przed wyjściem, nauka samodzielnego ubierania się. Spacery, wycieczki - obserwacja środowiska przyrodniczego. Zabawy w ogrodzie przy niewielkim udziale nauczyciela, zabawy ruchowe, tropiące. Zabawy w sali - grupowe i indywidualne umożliwiające swobodny rozwój dzieci w poczuciu bezpieczeństwa. Uroczystości przedszkolne, imprezy okolicznościowe.
Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe – tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków oraz zachowań prowadzących do samodzielności i dbania o zdrowie.
Obiad. Wspólne celebrowanie posiłku. Nauka posługiwania się sztućcami (łyżką, widelcem), kulturalne zachowanie się przy stole.

III CZĘŚĆ DNIA


Przygotowanie do odpoczynku, czynności higieniczne, samoobsługowe
i opiekuńcze.
Odpoczynek poobiedni – słuchanie muzyki relaksacyjnej, kołysanek, bajek czytanych przez nauczycielkę. Wyciszenie, relaks.
Przygotowanie do podwieczorku, czynność higieniczne i samoobsługowe.
Podwieczorek - realizacja założeń programowych w zakresie kultury spożywania posiłków.
Zabawy integracyjne, ruchowe, kołowe. Zabawy rytmiczne, ze śpiewem. Zabawy w kącikach zainteresowań – samodzielna zabawa. Zabawy konstrukcyjne, manipulacyjne - prezentowanie wytworów swojej pracy. Zabawy na powietrzu. Praca indywidualna lub w małych zespołach. Kontakty indywidualne z rodzicami. Rozchodzenie się dzieci.
Dzieci starsze
Ramowy rozkład dnia dzieci starszych w naszym przedszkolu.

I CZĘŚĆ DNIA

Schodzenie się dzieci – zajęcia opiekuńcze. Kontakty indywidualne z dziećmi – inicjowanie rozmów na bliskie im tematy. Zabawy samodzielne podejmowane z inicjatywy dzieci – tworzenie warunków umożliwiających im swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Praca indywidualna o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym i stymulującym, praca z dzieckiem zdolnym.
Ćwiczenia poranne, zabawy rytmiczne i integracyjne. Przygotowanie do śniadania, czynności porządkowe, higieniczne i samoobsługowe – tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków oraz zachowań prowadzących do samodzielności, dbania o zdrowie, sprawności ruchowej i bezpieczeństwa.
Śniadanie, celebrowanie posiłku - realizacja założeń programowych w zakresie kulturalnego zachowania się przy stole.

II CZĘŚĆ DNIA

Zajęcia kierowane z całą grupą - wspieranie wielokierunkowej aktywności dzieci poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w fizycznym, emocjonalnym, społecznym i poznawczym obszarze ich rozwoju. Zajęcia rewalidacyjne i specjalistyczne (logopedyczne, kompensacyjne, korekcyjne) z dziećmi posiadającymi orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
Zabawy samodzielne w sali – tworzenie warunków umożliwiających dzieciom podejmowanie i planowanie intencjonalnego działania (konstruowanie, majsterkowanie), prezentowania wytworów własnej pracy. Pobyt na powietrzu (zabawy, gry ruchowe i sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, spacery i wycieczki) – stwarzanie okazji umożliwiających dzieciom bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej je przyrody, stymulujących rozwój ich wrażliwości wobec środowiska przyrodniczego, sprzyjających rozwojowi sprawności ruchowej i wdrażaniu do bezpiecznych zachowań, w tym w ruchu drogowym. Uroczystości przedszkolne.
Przygotowanie do obiadu, czynności higieniczne i samoobsługowe – tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków oraz zachowań prowadzących do samodzielności i dbania o zdrowie.
Obiad, celebrowanie posiłku - realizacja założeń programowych w zakresie kultury spożywania posiłków, prawidłowego posługiwania się sztućcami.

III CZĘŚĆ DNIA

Relaks, odpoczynek, słuchanie muzyki relaksacyjnej, bajek czytanych przez nauczyciela – wyciszenie.
Praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze korekcyjno
-kompensacyjnym i stymulującym, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy samodzielne w sali lub na powietrzu – wspieranie aktywności dzieci podnoszącej poziom ich integracji sensorycznej i umiejętności korzystania z rozwijających się procesów poznawczych. Zabawy przygotowujące do nabywania umiejętności szkolnych. Realizacja programów kółek zainteresowań.
Przygotowanie do podwieczorku, czynność higieniczne i samoobsługowe.
Podwieczorek - realizacja założeń programowych w zakresie kultury spożywania posiłków.
Zabawy rytmiczne. Praca indywidualna lub w małych zespołach o charakterze korekcyjno-kompensacyjnym i stymulującym, praca z dzieckiem zdolnym. Zabawy samodzielne w sali lub na powietrzu podejmowane z inicjatywy dzieci – tworzenie warunków umożliwiających im swobodny rozwój, zabawę w poczuciu bezpieczeństwa. Porządkowanie sali. Rozchodzenie się dzieci. Kontakty indywidualne z rodzicami.
Skip to content